تاریخچه کانون

مطالب مربوط به "تاریخچه کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن" را از اینجا دریافت دارید!
*****************
تاریخ جنبش ترکمنستان ایران 
»» پیدایش خلق ترکمن، کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن،1364
»» وقایع تاریخ معاصر تورکمنصحرا
»» مرور اجمالی بر وقایع غرب ترکمنصحرا درنیمه دوّم سال1357 تا انقلاب و تشکیل ستاد انقلابیون
»» مختصري درباره ي کانون فرهنگی خلق تورکمن از پيدايش ايده تا تبديل شدن به فرهنگي- سياسي
»» ترمینولوژی "ترکمنستان ایران" و "ترکمنهاى ايران" و مرور کوتاهى بر گذشته و حال آنها
»» بخشهائی از مبارزات خلق ترکمن -جنگ 9 روزه گنبد
»» گوشه هايي از تاريخ ترکمن ها از زبان دکتر خطيبي- نشر ایل گؤیجی
»» قسمت اول
»»قسمت دوّم
»» قسمت سوّم
»» ترکمن های ایران در سال های 80ـ30 قرن بیستم/ تاریخ اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی/- خـمّات آتایف - ترجمه آ. مرادی
»» زندگی و مبارزه خلق ترکمن -از انتشارات كانون فرهنگي و سياسي خلق تركمن - تركمنصحرا مديا
»» پیدایش خلق ترکمن. کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن ایران
 

»» سري شماره هاي ايل گويجي از بدو تأسيس كانون فرهنگي و سياسي خلق تركمن - سايت تبـرستان
»» 
ایل گویجی.  نشریه کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن. 

[ دوره نخست ] شماره:
    1      2      3     4                      8      9      10      11      13    
 دوره جدید، شماره:
   1     2      3    16      17      18      19     20- 21       22- 23       24       25

===========
»»  ترکمنستان ایران. ارگان مرکزی کانون فرهنگی - سیاسی خلق ترکمن ایران.   
شماره ها:
  1      2       3     4     6           8      10      11      13     14    15   
  16    17     18      19 – 20     21 - 22      24 - 25       26 - 27      
  28- 29      30

»» نگاهی کوتاه به مقاله ی علل و زمینه های
»» فقدان تشکل سیاسی مستقل در میان ترکمنها- قسمت اوّل


»» قسمت دوّم مقاله فوق

»» قسمت آخر مقاله فوق

»» ***

»» ***

»» ***

»» ***
آتش فتنه با جنگ (مربوط به جنگ گنبدکاووس)
حيدر جم كسي است كه در اول انقلاب فرماندار گنبدكاووس بوده است و در جنگ گنبد نيز به عنوان يك سپاهي در اين شهر و تركمن‌صحرا حضور داشته است.اخيرا روزنامه كيهان نامه‌اي از وي را چاپ نموده است كه علاوه برآنكه به وي در آن به خود ستايي پرداخته و رفتار تركمنهايي كه به نحوي در جنگ گنبد حضور داشته‌اند را به آمريكا و شوروي نسبت داده است(!) حاوي نكات جالبي است كه لازم ديدم عين آنرا در سايت تركمن بياورم و از دوستاني كه انتقادي به اين نوشته‌ها دارند مي‌خواهم آنرا جهت درج به وبلاگ تركمن ارسال دارند....وبلاگ ترکمنکانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن - ایران
*******************************************
ارسال یک نظر